Spaarndamfonds

 

 

 

 

 

 

 

 

vision

Werking, Bestuur en Financiële info

Hoe werkt het Spaarndamfonds

Het bestuur vergadert 1x per kwartaal. Aanvragen dienen uiterlijk de 1e werkdag van een kwartaal in het bezit te zijn van de secretaris.

In iedere vergadering worden de lopende donatieverzoeken en/of andersoortige verzoeken voor bijdragen behandeld en wordt aan de hand van vaste criteria per aanvraag besloten of er al dan niet een donatie c.q. stimuleringsbijdrage wordt toegekend.

Het bestuur van de Stichting Spaarndamfonds is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.


U kunt u het Spaarndamfonds steunen:

- door donateur te worden

- door giften te geven of het Spaarndamfonds testamentair te gedenken.

Het Spaarndamfonds is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling ofwel ANBI. Onder bepaalde voorwaarden zijn giften aan het Spaarndamfonds fiscaal aftrekbaar.
Nadere inlichtingen kunt u
verkrijgen bij de penningmeester.
.

Wie beslist over het ter beschikking stellen van middelen uit het Spaarndamfonds

Het Spaarndamfonds is ondergebracht in een stichting die wordt beheerd door een bestuur bestaande uit ten minste vijf en ten hoogste elf leden, die wonen en/of werken en/of betrokken zijn bij de dorpen Spaarndam, Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Bestuursleden van de stichting zijn als vrijwilliger benoemd en ontvangen voor hun inzet geen vergoeding.

Het stichtingsbestuur beslist over de toewijzing van donaties of andere bijdragen.

De leden van het bestuur zijn:

P. de Vries, voorzitter
P.A. Alsema, secretaris
Th. M. Jukes, penningmeester

M.C. Bouff, lid
F.B.M. van den Haak, lid
G. Jägers, lid
M.J.P. Vink, lid

N.J. Gorter †, erelid
J.A. Knijnenburg †, erelid
J.H.D. van Schie †, erelid
.

Financiële informatie

Balans 2021:

 

Activa

 

Passiva

 

Financiële vaste activa

57.694

Continuiteits reserve

200.000

Vorderingen en overlopende activa

127

Overige reserves

41.130

Liquide middelen

183.534

Schuld kort

225

 

_____ +

 

_____ +

 

€ 241.355

 

€ 241.355

 

Balans 2020:

Activa

 

Passiva

 

Financiële vaste activa

62.793

Continuiteits reserve

200.000

Vorderingen en overlopende activa

265

Overige reserves

39.683

Liquide middelen

176.625

-

 

 

_____ +

 

_____ +

 

€239.683

 

€ 239.683

 

 

 

 

 

 

 

 

Spaarndam1 Haarlemmerliede1 Spaarnwoude1

Spaarndam

Haarlemmerliede

Haarlemmerliede1

Spaarnwoude

Spaarnwoude1
Spaarndam1 Haarlemmerliede1 Spaarnwoude1

 

 

 

 

Copyright © 2012-2022 _ cbuzink